برای دانلود نسخه اصلی و نهایی کتاب تاریخ یازدهم رشته ادبیات و علوم انسانی اینجا را کلیک کنید.

جزوه سوالات متن تاریخ یازدهم ویژه رشته ادبیات و علوم انسانی را از اینجا دانلود کنید. (نسخه پیش نویس کتاب)

پیش نویس درس 1 کتاب تاریخ پایه یازدهم انسانی را از اینجا دانلود کنید.


پیش نویس درس 2 کتاب تاریخ پایه یازدهم انسانی را از اینجا دانلود کنید.


پیش نویس درس 3 و 4 کتاب تاریخ پایه یازدهم انسانی را از اینجا دانلود کنید.


پیش نویس درس 5 کتاب تاریخ پایه یازدهم انسانی را از اینجا دانلود کنید.


پیش نویس درس 6 کتاب تاریخ پایه یازدهم انسانی را از اینجا دانلود کنید.


پیش نویس درس 7 کتاب تاریخ پایه یازدهم انسانی را از اینجا دانلود کنید.


پیش نویس درس 8 و 9 و 10 کتاب تاریخ پایه یازدهم انسانی را از اینجا دانلود کنید.